سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92/2/30
11:45 عصر

عشق یک طرفه..

بدست از یاد رفته در دسته

   خوشبختم در عشق..

   خیابان یک طرفه ای که ...

   شاهدِ برگشتنِ هیچکس نیستم..

   حتی اگر روزی هزار بار مرا دور بزنند...!

 

-_-_-_-_-_-_-----_--___----____--_-___---____---_----____----________---_---_-___--_

لبخند پنجره بوی تو را میدهد..

هجوم باد...

زمزمه ی گام های توست..

و این تویی که در این معادله ی یک طرفه ..

نمی شنوی...

سکوت خرد شدنم را...!!

-_-_-_-_-_-_-----_--___----____--_-___---____---_----____----________---_---_-___--_


// / ب/ارا/ن..// /    //      / ///     //  /  ///   //    /     ///   /    / /  //

/  / / /// / /   /     // / /    /     //    ///    /  / /  //    / /   ///   / / /   /   / /  / //

   /   ///    // /   /بها/نه /ای/ /بو/د //که/ زیر/ چتر// /من/ //ت/ا /انتها/ی/ کوچه// بیا/یی.//.

/ /    ///  / / / /  / /     /  / /       // /      / /  / // /     /  //   /    /    / / //  /  // //  /    /

     /     // / /    //  / ک/اش/ نه/ کو/چه/ //ا/نتهایی/ /داش/ت/ و/ نه/ ب/ارن/ بند// /م/ی /آمد/ ./..//