سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92/6/22
10:45 عصر

...

بدست از یاد رفته در دسته

زشت

به خدا شکایت برد و گفت:

کسی دوستم ندارد. میدانی چه قدر سخت است..؟

گفت این دنیا فقط مال زیباییهاست، مال گلها و پروانه ها، مال قاصدکهاست ،

مال من نیست.

خدا گفت: دوست داشتن یک گل،یک پروانه یا قاصدک کار دشواری نیست ، اما

دوست داشتن تو کاریست آموختنی؛ و هرکس رنج آموختن نمی برد.

ببخش! کسی را که تو را دوست ندارد زیرا او دوست داشتن را نیاموخته .. .